Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan deze site, kan www.wolfskinder.eu niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. www.wolfskinder.eu aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

www.wolfskinder.eu kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.
De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast.
www.wolfskinder.eu behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Op deze site treft u links aan naar andere websites. www.wolfskinder.eu is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.